Estadística

                    Mitjana: 1’587                                        Recorregut: 5
                    Mediana: 1                                             Desv.Mitjana: 0’099
                    Rang: 1

CONCLUSIONS:

De totes les persones que han respost la nostra enquesta, la majoria de gent ha acertat només 1 pregunta.

Hi ha hagut de tot, es a dir, hi han hagut tan persones que no han acertat cap com persones que les han acertat totes.

La gent més o meys té els mateixos coneixements perquè s’han centrat en un determinat número d’encerts: 0,1,2.

 

                    Mitjana: 2’019                                        Recorregut: 5
                    Mediana: 2                                             Desv.Mitjana: 0’173
                    Rang: 1
CONCLUCIONS:

De les persones entre 0 i 25 anys que han respost la nostra enquesta, la majoria han acertat 1 pregunta.

Com amb el total, hi ha hagut desde persones que no han acertat cap fins a persones que les han acertat totes. Amb la diferència que aquest cop hi ha hagut molta més gent que les ha acertat totes.

Per tant aquesta franja d’edat te més diferència de coneixements. 

                    Mitjana: 1’308                                        Recorregut: 4
                    Mediana: 1                                             Desv.Mitjana: 0’266
                    Rang: 1

CONCLUCIONS:

 De les persones d’entre 26 i 50 anys, més de la meitat, han respós bé 1 pregunta.

En aquest cas, ningú ha respost bé les 5 preguntes. El màxim d’encerts han sigut 4.

Aquesta franja d’edat demostra que tenen pocs coneixements sobre la igualtat de gènere. Només un 2’6% ha respost bé 4 de 5 preguntes i, només un 7’7% han acertat 3 de 5 preguntes.

                    Mitjana: 0’769                                        Recorregut: 5
                    Mediana: 1                                             Desv.Mitjana: 0’197
                    Rang: 0

CONCLUCIONS:

De les persones de més de 50 anys que han completat la nostra enquesta, la majoria n’ha acertat 2.

Però no han sigut capaços d’acertar 3 o més. No tenen prous coneixements i això s’ha vist afectat en la gràfica. Només han acertat 1 o 2 preguntes.


                    Mitjana: 1’849                                        Recorregut: 5
                    Mediana: 1                                             Desv.Mitjana: 0’176
                    Rang: 1

CONCLUCIONS:

De totes les dones que han participat en l’enquesta, la majoria han encertat 1. Però, també, hi ha hagut 13 dones de 53 que han acertat 2.

Amb això es pot veure que tenen coneixaments escasos sobre el tema. Apart, crec que les dones tindrien que ser les més asabentades sobre la igualtat de gènere.

 

 

                    Mitjana: 1’405                                        Recorregut: 5
                    Mediana: 1                                             Desv.Mitjana: 0’275
                    Rang: 1

CONCLUCIONS:

Igual que amb les dones, hi ha hagut una gran part d’homes que han acertat només 1 pregunta, han sigut 21, hi ha una gran diferencia respecte als altres encerts. La màxima ha sigut de 21 homes han acertat 1 resposta i la mínima ha sigut 0 homes han acertat 4 respostes.

Es dona a entendre que no tenen suficients conixaments sobre lo que esta passant amb la igualtat de gènere a la resta del món.

                    Mitjana: 1’357                                        Recorregut: 5
                    Mediana: 1                                             Desv.Mitjana: 0’689
                    Rang: 1

CONCLUCIONS:

En aquest grup la majoria han acertat 0 o 1 pregunta.

Hi han persones de 0,1,2,3,4 i 5 encerts. Però cap de 4.

Podem veure que els coneixements varien molt perquè no es centren en un sol número d’encerts, ni hi ha una majoria absoluta