Enquesta

Seria de gran ajuda per nosaltres que féssiu aquesta enquesta per recollir dades per el nostre projecte:

Gènere
Edad
Quantes dones i nenes es casen abans dels 18 anys?
Quin percentatge de dones casades o en unió prenen lliurament les seves propies decisions sobre les relacions sexuals, ús d’anticonceptius i atenció mèdica
Quantes dones representen en els parlaments nacionals?
Quants països han prés mesures per fer el seguiment de les assignacions proposades per la igualtet de gènere?
Quin percentatge de dones i nenes entre 15 i 49 anys han patit violència física per part d’una parella íntima?